8175. - "Εκθεσις Προς τήν Γερουσίαν. Κύριοι!-------Έν 'Αθήναις, τήν 16 Ιουνίου 1853. Ό έπι τών Οικονομικών Υπουργός Δ. Χρηστίδης. Εις 4ον, σ. ιδ' + 49. Περιέχεται Έκθεσις περί τοΰ γενικού λογαριασμού της διά το έτος 1852 Οικονομικής διαχειρίσεως. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1860. ΦΣΠ—. -*
Δ. Χρηστίδης.

Έκθεσις Προς την Γερουσίαν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις Προς την Γερουσίαν.