8174. -Έκθεσις περί τοΰ Ελληνικού εκπαιδευτηρίου κατά το σχολικόν έτος 1859 — I860, έπι της τη 24 'Ιουνίου 1860, το ένδέκατον γενομένης διανομής τών βραβείων προς τους άριστεΰσαντας τών μαθητών, και τοΰ Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Ναυπακτίας και Ευρυτανίας, Κυρίου ΆνϊΚμοο, τοΰ διανείμαντος τά βραβεία κατά τήν τελετήν, προσλαλιά προς τους μαθητάς. Προτέτακται Λόγος περί τοΰ Έλληνικοΰ Εκ- παιδευτηρίου, υπό τοΰ Καθηγητού Γ. Γ. ΙΙαχπαδοχοάλοο, έπιμελητοΰ τοΰ 'Ελληνι- κού Εκπαιδευτηρίου. Έν 'Αθήναις, Τΰποις Π. Α. ΣακελΑαρίου (Κατά τήν όδόν Εΰ- ριπίδου, παρά το Βαρβάκειον Λΰκειον.) 1860. Εις 8ον, σ. 30. ΕΒΕ. ΠΑ1Δ. 374I;0, ΓΕΝ. Per. 428, ΒΚΧ 822. *

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις