8173. - "Εκθεσις και Νομοσχέδιον περί φορολογικοΰ συστήματος. Εις 8ον, σ. 50 Τήν εκθεσιν, υπογράφει ό 'Υπουργός τών Οικονομικών 'Αλέξανδρος Κου- μουνδούρος. Έν Ά&ήναις τήν 24 Φεβρουαρίου 1860. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 89Χ, ΓΕΝ—. -Η-
Αλέξανδρος Κου-μουνδούρος

Έκθεσις και Νομοσχέδιον περί φορολογικού συστήματος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις και Νομοσχέδιον περί φορολογικού συστήματος.