8172.-Έκθεσις Έπι τοΰ προϋπολογισμού τών εσόδων και τών εξόδων τοΰ Κράτους δια το 1861 έτος. Προς την Βουλήν [έν σ. ς':] Έν 'Αθήναις την 6 Φε- βρουαρίου 1860. Ό 'Υπουργός τών Οικονομικών Α. Κουμουνδούρος, [έν τέλει:] εκ τοΰ βασιλικοί) τυπογραφείου. Εις 4ον, σ. ς' + 194. ΕΒΕ. ΟΚΚ 4588. *
Α. Κουμουνδούρος

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις