8171.-Έκθεσις έπι τοΰ άπολογισμοΰ τών εξόδων της χρήσεως 1858 τοΰ έπι τών Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 'Υπουργείου. Εις 4ον, σ. 43. "Άνευ χρονολογίας, αλλά τοΰ 1860. ΓΧ—. -Η-

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις