8169α. - "Εκθεσις επιστημονική τοϋ συστήματος των λιθοστρωμάτων άτινα εκτελούνται εν ταΐς όδοΐς των πόλεων είς την άλλοδαπήν, μετά τής περιγραφής τοϋ λιθοστρώματος τής οδού, ήτις άγει ε'ις τήν στρατιωτικήν Πύλην τής Σπηλαίας, δπερ ώφειλε νά χρησιμεύση άς ύπογραμμός και παράδειγμα διά τά λιθοστρώματα των λοι- πών οδών τής πόλεως ύπό τοϋ Άρχιτέκτονος Ίωάννου Χρόνη Συνεταίρου 'Επιτίμου τής έν Ρώμη κλεινής τών καλών τεχνών 'Ακαδημίας τοϋ 'Αγ. Λουκά και τής έν 'Αθή- ναις. Διδασκάλου 'Αρχιτεκτονικής Ώραϊσμοϋ και Γεωδαισίας εις το έν Κέρκυρα Ίονι- κόν Γυμνασιον και Λυκειον. Γραφεΐσα τή 9 'Ιουνίου 1858, άμα γενομένης αρχής τοϋ έργου εκείνου, δοθείσα δε μετ' ου πολύ Ύπό ανωτέρας αρχής, τω εκλαμπροτατω έπάρχω μετά τής γνωμοδοτήσεως, επί τοΰ αυτού έργου, ενός αξιότιμου 'Αρχηγού τοΰ Μηχανικού τής Αυτής Βρεττανικής Μεγαλειότητος. Έν Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον Έρ- μης 'Αντωνίου Τερζάκη. 1860. Είς 8ον, σ. 11. ΔΒΚ—.
Ίωάννου Χρόνη

Έκθεσις επιστημονική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις επιστημονική