8168. -Είρμολόγιον περιέχον τους ειρμούς των κανόνων τάς εννέα ωδάς, τα φωταγωγικά, τα έξαποστειλάρια και τους αίνους, μετά παραρτήματος. Δευτέρα Έκ- δοσις προς το εύρυθμώτερον άναχθεΐσα μετ' ακριβούς επιδιορθώσεως, τη εγγράφω αδεία τής αγίας τοϋ Χριστού Μεγάλης 'Εκκλησίας. 'Εν Βενετία εκ τής έκκλησ. τυπο- γραφίας τοΰ Φοίνικος 1860 Είς 8ον μικρόν, σ. 214. ΒΚΧ 2826. *

Είρμολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Είρμολόγιον