8167. - Ειμαρμένης Παίγνια, Κωμωδία εις πέντε μέρη. ύπό Ίωάννου Γ. Βαλαβάνη. (Κερασουντίου). Άθήνησι, Τύποις Φιλόμουσου Λέσχης, Δ. Σ. Κοπίδα και Σ * * # έν όδψ 'Αθηνάς, υπ* αρ. 257. 1860. Είς 8ον, σ. 4 ά. ά. + ζ' + 3 α. ά. + 66. ΕΒΕ.Ν Φ. 388, ΒΜΠ 367. -*
Ίωάννου Γ.Βαλαβάνη. (Κερασουντίου).

Ειμαρμένης Παίγνια,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ειμαρμένης Παίγνια,