8166. - Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος.'Απολογισμός τοϋ έτους 1859. Ιΐρός την Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων Συνερχομένην την 28 'Ιανουαρίου 1860 ύπό τοϋ Διοικητού τής Τραπέζης Γ. Σταύροι). Έν ονόματι τοΰ Γενικού Συμβουλίου αυτής. Εις 4ον, σ. 15, μετά δύο πινάκων. ΓΕΝ. Per. 544, ΓΧ—. *

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.Απολογισμός του έτους 1859.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.Απολογισμός του έτους 1859.