8165. - Έγχειρίδιον χριστιανικόν περιέχον σΰντομον έ'ξήγησιν τοϋ θείου ναοϋ, τής τε θείας και ιεράς λειτουργίας, και των αγίων Μυστηρίων τής Εκκλησίας, άφέλιμον είς πάντα δρθόδοξον. Έν Βενετία εκ τοϋ Ελληνικού τυπογραφείου τοϋ άγ. Γεωργίου. 1860 ΕΙς 16ον μικρόν, σ. 78. ΕΒΕ. Θ. 3S051 . *

Εγχειρίδιον χριστιανικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον χριστιανικόν