8164. - Έγχειρίδιον τοΰ Γερμανικοί ποινικού δικαίου υπό Δος Άλδέρ- του Φριδερίκου Βέρνερ. Καθηγητοΰ τοΰ Δικαίου τοΰ εν Βερολίνω Πανεπιστημείου. Έκ τοΰ Γερμανικού εξελληνισθέν υπό * Αριστείδου Γεωργίου Καρατζά Διδάκτορος τοΰ Δικαίου, και εκδοθέν έπιμελεία Λεωνίδα Σγουτα. Άθήνησι, 1860.
Άλδέρ-του Φριδερίκου Βέρνερ.

Εγχειρίδιον του Γερμανικού ποινικού δικαίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον του Γερμανικού ποινικού δικαίου