8162. - Έγχειρίδιον Ιταλικής γραμματικής, προς χρήσιν τών την ϊταλικήν γλώσσαν σπουδαζόντων νέων, υπό Μ. Π. Περίδου. Έν Έρμουπόλει, εκ τής τυπο- γραφίας Μ. Π. Περίδου. 1860. Εις 8ον, α. 80. ΒΑΝ 1887, ΦΣΙΙ-.
Μ. Π. Περίδου

Εγχειρίδιον Ιταλικής γραμματικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον Ιταλικής γραμματικής