8161. - Έγχειρίδιον. "Η 'Οδηγός τής "Αλληλοδιδακτικής μεθόδου νέος, τε- λειοποιημένος και πληρέστερος τοΰ μέχρι τοΰδε εν χρήσει όδηγοΰ τοΰ Σ[αραζίνου]. Εκδοθείς κατά το υπ' αριθ. 2,000 (24 'Ιουλίου 1841) Βασιλικόν Διάταγμα, Προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων τής Ελλάδος υπό Ι. Π. Κοκκώνη. (Πρώην) Διευ- θυντοΰ τοΰ Διδασκαλείου και τών δημοτικών σχολείων. Έκδοσις Τρίτη, μετά βελτιώ- σεων και προσθηκών κατά το Β. Δ. τής 23 'Ιουλίου 1856, εν αΐς και περί διδακτι- κών μεθόδων εν γένει. 'Αδεία τοϋ επί τών Έκκλησ. και τής δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργείου διά διαταγής του τής 6 Μαΐου 1860. Έν 'Αθήναις, Τΰποις Χ. Νικολαΐ- δου Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πΰλη τής 'Αγοράς, αριθ. 420.) 1860. Εις 8ον, σ. ις' + 332, μετά δύο πινάκων. Πρβλ. αριθ. 3600 και 5155. ΒΠΘ 43476. #-
Ι. Π. Κοκκώνη

Εγχειρίδιον.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον.