8160. - Έγχειρίδιον Γεωγραφίας εμπορικής και βιομηχανικής συγγραφέν "Υπό 'Ιωσήφ Ήσαΐου δικηγόρου και καθηγητού. Προς χρήσιν των μαθητών τοΰ Γυ- μνασίου Σΰρου. 'Εν Έρμουπόλει, εκ τής τυπογραφίας Ν. Βαρβαρέσου. 1860. Εις 8ον, σ. δ' + ιβ' + γ' + 200. ΕΒΕ. ΙΙΑΙΔ. 2633*1. *
Ιωσήφ Ήσαΐου

Εγχειρίδιον Γεωγραφίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον Γεωγραφίας