8157. - Δυτικόν ήμισφαίριον—Άνατολικ.Ήμισφαίρ.Έν 'Αθήναις 1860 Έκ τοΰ "Ατλαντος τοΰ Ήρ. Λαζαρίδου. Πίναξ 0.69 Χ 0.55. ΒΑΝ 1218. *
Ήρ. Λαζαρίδου.

Δυτικόν ήμισφαίριον — Ανατολικ.Ημισφαίρ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δυτικόν ήμισφαίριον — Ανατολικ.Ημισφαίρ