8152. - Διοργανισμός της Λέσχης ό Ζάκυνθος. Περίοδος ογδόη I860—1865. Έν Ζακΰνθω, τυπογραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη διευ-θυνόμενον υπό Ν. Ι. Ταρουσσοποΰλου. 1860 Εις 8ον, σ. 16. Legrand 2103. #

Διοργανισμός της Λέσχης ό Ζάκυνθος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διοργανισμός της Λέσχης ό Ζάκυνθος.