8151. - Διηγήσεις κατά πολλά ωφέλιμοι τοϋ οσίου Πατρός ημών 'Aντωνίου τοϋ Μεγάλου. Τούτέστι Δυο Διάλογοι, ό μεν εις μεταξύ αΰτοϋ τε και τοϋ μιαροϋ Δαί- μονος, ό δε έτερος μετά τοϋ 'Αγγέλου τοϋ Θεοϋ, δν απεστειλεν, δτε ήσκήτευσεν εν τη μνή[μη] αΰτοϋ κατά τήν 17 'Ιαννουαρίου, τυπωθέντες προς ψυχικήν ωφέλειαν τών απανταχού ορθοδόξων Χριστιανών, και μάλιστα τών ίερομένων και μοναχών. Έν Ζα- κύνθω Τυπογραφεΐον ό ΙΙαρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη Διευθυνόμενον ύπό Ν. Ι. Ταρουσσοποΰλου ΑΩΞ' Εις 16ον, σ. 32. ΛΖ—.
Aντωνίουτοϋ Μεγάλου

Διηγήσεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διηγήσεις