8148. - Διάλογοι επτά, 1. Σωσικλής, ή περί ημιμάθειας, και ημιτελούς δι- δασκαλίας και χωλάνσεως τής εκπαιδευτικής αστυνομίας και πλημμελούς κηδεμονίας τών γονέων ή άλλων κηδεμόνων τών Μαθητών. 2. Μενέδημος, ή περί τού, τί έστιν απο- λύτως καλόν και τί έστιν απολύτως κακόν και πώς ύπηρετούσιν εις την ψυχήν αί πέντε αισθήσεις. 3. Ευστάθιος, ή περί ασωτίας, φιλαργυρίας, και ένθέου οικονομίας. 4. 'Ιωάννης, ή περί παρανύμφων ήτοι τι σκοπούσα ή Αγία ημών 'Ανατολική Χρι- στιανών ορθοδόξων εκκλησία διέταξεν ύπαρξιν παρανύμφων και καθήκοντα αυτών. 5. Άντικλής, ή περί μωράς και αλαζόνος πολυτελείας. 6. Λυκόφρων, ή περί εσφαλμένης παραλλήλου ήλικιοκρισίας. 7. Δημήτριος, ή περί άνιέρου αφιερώματος. Συγγραφέν- -τες υπό Άναστασίου Μαυροκεφάλου, Καισαρέως, Συμβολαιογράφου Ναυπλίας. 'Εκ- δίδονται Συνδρομή φιλόμουσων. Έν 'Αθήναις, τύποις Χ. Νικολαΐδοί' Φιλαδελφέως. (ΙΙαρά τή πύλη τής αγοράς, αριθ. 420.) 1860. Εις 8ον, σ. 4. .ϊ. ά. + 63 + 1 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 8050. ΓΕΝ. Tlieol. 2612. *
Άναστασίου Μαυροκεφάλου

Διάλογοι επτά,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάλογοι επτά,