8147. - Διαλογικά γυμνάσματα, ήτοι συλλογή λέξεων, φράσεων, ίδιωτι- σμών, ποικίλων διαλόγων, παντοίων επιστολών και άλλων έγγραφων, νομισματικών πινάκων κτλ. ίταλιστί, ελληνιστί, γαλλιστι και άγγλιστί προς χρήσιν τών σπουδαστών και τών περιηγητών. Exercices de conversation. Recueil de mots, de phra- ses, d'idiotisines, de dialogues divers, de modeles de lettres et d'autres actes de toute sorte, tables de monnaies etc. italieii — grec — frangais — anglais a. I'usage des etudiants et des voyageurs. Ζακύνθω Σέργιος Χ. Ραφτάνης έκδοτης. Zante Ser- gio C. Raftanis editeur. Τυπογραφεΐον 6 Παρνασσός Διευθυνόμ. δπο Ν. Ι. Ταρουσ- σοπούλου. 1860. Κίς 8ον, σ. 484. ΛΖ—. ¦*

Διαλογικά γυμνάσματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διαλογικά γυμνάσματα