8145. - Γραμματική της 'Ιταλικής Γλώσσης έρανισθεΐσα Έκ τών δοκιμοπέ- ρων της Ιταλίας Γραμματικών, και συνταχθείσα μετ' ετυμολογικού προς το της Ελ- ληνικής παραβεβλημένον, υπό Μ. Π. ΙΙερίδοο τού Κρητός. Έκδοσις τρίτη, Διεσκευα- σμένη, έπιδιωρθωμένη και έπηυξημένη τη προσθήκη τοϋ τε 'Ορθολογικού η τού περί ορθής προφοράς, 'Ορθογραφικού, Συντακτικού και τού περί Μετρικής. Έν Έρμου- πόλει, έκ τής τυπογραφίας Μ. II. Περίδου. 1860. Εις 8ον, σ. δ' + 267. Πρβλ. αριθ. 4701 και G881. ΒΚΖ 1293. *

Γραμματική της Ιταλικής Γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική της Ιταλικής Γλώσσης