8143. - Γραμματική τής γερμανικής γλώσσης Ιδίως προς χρήσιν τών Ελλή- νων ύπό Α. Ουολκίου. Έν Αθήναις, έκ τοϋ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοϋ. (Κατά τήν όδόν Έρμου, αριθ. 212). 1860. Εις 8ον, σ. 432. ΕΒΕ.ΓΛ. 4052, ΒΚΧ 7512.
. Ουολκίου

Γραμματική της γερμανικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική της γερμανικής γλώσσης