8142. - Γραμματική τής Γαλλικής γλώσ[σ]ης ήτοι μέθοδος προς έκμάθησιν τής γαλλικής θεωρητική και πρακτική χάριν τών Ελλήνων φιλοπονηθεΐσα μέν Ύπό W. Ν. Desrues πρφην καθηγητοϋ τών αρχαίων γλωσσών έν τώ Βουρβονικώ Λυκείω, τήν Γαλλικής γλώσσης έν τφ Έλληνικφ έκπαιδευτηρίω και γραμματείω έν τή έν Ρο- δότη τής Γαλλίας 'Ακαδημία, κτλ. Εκδοθείσα δε δαπάνη Χ. Δοΰκα. Εις χρήσιν τών Ελληνικών Σχολείων και Γυμνασίων κατ' εγκρισιν τοϋ 'Υπουργείου τών Εκκλησια- στικών και τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.'Αθήναι, έκ τοϋ τυπογραφείου Χρήστου Δο\?κα (Κατά τήν όδόν Ευαγγελιστρίας αριθ. 145.) 1860. Εις 8ον, φ. 2 ά. ά. + σ. β' 4- 316. ΔΚΙ—, ΒΚΧ 7522. #
W. Ν. Desrues

Γραμματική της Γαλλικής γλώσ[σ]ης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική της Γαλλικής γλώσ[σ]ης