8136. - Γενικαι άρχαι τοϋ εμπορίου και ιστορία αύτοϋ παρά τοις άρ- χαίοις και τοΐς βυζαντινοΐς υπό Γ. Α. Ναύτη, βουλευτοϋ και δικηγόρου, τόμος Β'. Έν 'Αθήναις τυπογραφεΐον Δ. Άθ. Μαυρομμάτη Όδός Αιόλου, αριθ. 33. παρά τη πλατεία της άγ. Ειρήνης. 1860 Είς 8ον, σ. 448. Περί τοΰ τόμου Α' πρβλ. αριθ. 7811. ΕΒΕ. 1ST. 3500". *
Γ. Α. Ναύτη

Γενικαι άρχαι του εμπορίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γενικαι άρχαι του εμπορίου