8135. - Γαΐου Εισηγήσεις έξελληνισθεΐσαι και σχολιασθεϊσαι υπό Σ. Άν- Spovij δικηγόρου μετά της προσθήκης τοϋ Λατινικοϋ κειμένου και τών σημειώσεων τοϋ Γάλλου μεταφραστοϋ Μ. Λ. ¦λομβγγέτοο. Έν Κέρκυρα^ Τυπογραφεΐον Έρμης 'Αντωνίου Τερζάκη. 1860. Εις 8ον, σ. ι«Γ + 478 + 2 δ. ά. ΔΣΑ 1438, ASK—. *
Γαΐου

Εισηγήσεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εισηγήσεις