8134. - Βίος Γρηγορίου Μητροπολίτου Εϊρηνουπόλεως και Βατοπαιδίου. υπό Σ οφοκλέους Κ. τοϋ εξ Οικονόμων Ίατροϋ και χειρούργου κτλ. Άθήνησι. Τϋποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. (Παρά τη όδώ Βΰσση άριτ). 302). ΑΩΞ. Εις 8ον, σ. 4 «. ά. + 72. ΕΒΕ:Β.ΕΙ. 875, ΒΚΧ 4660. *
Σ οφοκλέους Κ

Βίος Γρηγορίου Μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως και Βατοπαιδίου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βίος Γρηγορίου Μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως και Βατοπαιδίου.