8133. - Βίος 'Αριστείδου. Μετάφρασις εκ των Παραλλήλων τοϋ Πλουτάρ- χου -ί'πό -*·*·-»- Έν 'Αθήναις. 1860. Εις 8ον, σ. β' +-5-46 + 2 α. ά. ΦΜ—. *
Πλουτάρ-χου

Βίος Αριστείδου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βίος Αριστείδου.