8132. - Βιβλιοπωλεΐον «ό Κοραής». Ό Εφημεριδοπώλης μετάφρασις εκ τοϋ γαλλικού υπό Κ. Βαρβάτη. Έκδοσις Εμμανουήλ Γεωργίου Τη ιδία; αύτοϋ δα- πάνη. Έν 'Αθήναις, Τυπογραφεΐον «Ή Καρτερία». 1860. Εις 12ον, σ. 33. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 5171'. *
Κ. Βαρβάτη

Ό Εφημεριδοπώλης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Εφημεριδοπώλης