8131. - Βιβλίον νεώτατον. Ή 'Ανατολή έν έτει 1860. Μετάφρασις εκ του Γαλλικού υπό  * * * Έν Άΐ)ήναις, εκ τοϋ τυπογραφείου τοΰ Φωτός Όδός 'Αγίου Δημητρίου. Οικία ΓΙ. ΙΙαυλοποΰλου. 1860. Εις 8ον, σ. 26. ΓΕΝ. East. On. 541. *
* * *

Ή Ανατολή εν έτει 1860.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ή Ανατολή εν έτει 1860.