8129. - Βερναρδίνου Σαιμπιέρρου Διηγήματα, ήτοι ή ινδική καλΰβη, ή λέ- σχη τής Σουράτης, περιήγησις τής Σιλεσίας και άλλα τινά. Έκ τοϋ Γαλλικοϋ μετα- φρασθέντα ΰπό Ν. ϊ. Πικκάλοο. "Εκδοσις τρίτη γνησία και έπιδιωρθωμένη.— «Mi- seris seccurere disco. Aeneid. lib. ι. Τους δυστυχείς νά βοηθώ μ'έδίδαξαν τά πάτ*)η. Αίνειάδ. Α»—Έν Παρισίοις έκ τής τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου ΑΩΞ' Droit de re- production reserve. Είς 8ον μικρόν, σ. 280. Πρβλ. αριθ. 1500 και 3434. ΕΒΕ.Ν.Φ. 2886 |;. -*
Βερναρδίνου Σαιμπιέρρου

Διηγήματα,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διηγήματα,