8128. - 'Αφιχθέντος ένταϋθα τοΰ εκτάκτου άριθμοϋ 85 της «Νέας Εποχής». ------ - - [έν τέλει:] Είς φίλος τής αληθείας και Τέκνον τής έν Χριστώ Εκκλησίας. Κεφαλληνία Τυπογραφεΐον «Ή Κεφαλληνία». 1860. Εις 8ον μικρόν, σ. 16. "Αρθρον σχετικόν προς τήν λιβελλογραφίαν επί τοΰ διαζυγίου Μπα- σιδ. Πρβλ. αριθ. 8159 και 8212. ΛΕΚ-, ΔΑΚ—. *

Άρθρον σχετικόν προς την λιβελλογραφίαν επι του διαζυγίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Άρθρον σχετικόν προς την λιβελλογραφίαν επι του διαζυγίου