8127.-"Ατλας τοϋ αρχαίου κόσμου, συνιστάμενος εκ σειράς 14 γεωγραφικών πινάκων. Σχεδιασθείς ύπό Γ. Κόλμαν. Προς χρήσιν τών Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων. Δαπάναις Κ. Άντωνιάδου. Έν 'Αθήναις, 1860. Έτυπώθη υπό Χρήστου Χρηστοδοΰλου. Είς 4ον πλάγιον, φ. 1 ά. ά.-r 14. ΗΑΝ 1220 α'. *
Γ. Κόλμαν

Άτλας του αρχαίου κόσμου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Άτλας του αρχαίου κόσμου