8124.-"Ασματα αδόμενα εις τα δημ. σχολεία της Ελλάδος. Δαπάνη Σ. Κ. Βλαστού. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ Τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού. Κατά την δδόν Έρ- μου, αριθ. 212. 1860 Εις 16ον, σ. 15. ΓΕΝ. MGL 374.7.

Άσματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Άσματα