8121. 'Από Πειραιώς ε'ις Σμύρνην. Πονημάτιον Άναστασίου Κ. Παππα- ζαφειροπούλου Δικηγόρου. Έν Τριπόλει, Τυποις Ίωάν. Άθανασιάδου. 1860. Είς 8ον μικρόν, σ. 36. ΦΜ—. *
Άναστασίου Κ. Παππα-ζαφειροπούλου

Από Πειραιώς είς Σμύρνην. Πονημάτιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Από Πειραιώς είς Σμύρνην. Πονημάτιον