8120. 'Απολογισμός τών εξόδων τοΰ επί τών Οικονομικών 'Υπουργείου. Τής χρήσεως 1858 Είς 4ον, ο. 127 "Άνευ έτους, άλλα πι»ανώτατα τοΰ 1860. ΕΒΕ. ΟΚΕ. 485, ΪΕ 2332. ¦*

Απολογισμός των εξόδων του επί των Οικονομικών Υπουργείου.Της χρήσεως 1858

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απολογισμός των εξόδων του επί των Οικονομικών Υπουργείου.Της χρήσεως 1858