8116. 'Αντώνης Χάνδολος ό πρεσβύτερος τών μελών τής ένεστώσης Βουλής προς τους συναδέλφους του [κάτω:] Τυπογραφεΐον ή Ίονία. Μφ. είς 8ον· Έν Κέρκυρα 27 'Ιουνίου 1860. Lcgranil 2091. *

Αντώνης Χάνδολος ό πρεσβύτερος των μελών της ενεστώσης Βουλής προς τους συναδέλφους του

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αντώνης Χάνδολος ό πρεσβύτερος των μελών της ενεστώσης Βουλής προς τους συναδέλφους του