8115.—Άναφοραί τοΰ επί τών Εσωτερικών 'Υπουργείου περί τής καταστά- σεως κλάδων τινών τής Διοικήσεως.Έν 'Αθήναις Έκ τοΰ Δημοσίου Τυπογραφείου. 1860. Είς 8ον, σ. 36. Περιέχει τρεις αναφοράς τοΰ υπουργού Α. Γ. Κοοντουριώτοο ΕΒΕ. ΝΟΜ. 1518 Ρ.

Αναφοραί του επί των Εσωτερικών Υπουργείου περί της καταστάσεως κλάδων τινών της Διοικήσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναφοραί του επί των Εσωτερικών Υπουργείου περί της καταστάσεως κλάδων τινών της Διοικήσεως