8112. - 'Αναμνήσεις και μνήματα. Συλλογή τετάρτη δημοτικής ποιήσεως Π. Σ. Συνοδινού. Δαπάνη Δ. Σ. Κοπίδου.—«Έκ τής αγάπης. . . . αναπαύσεως!» (εξ ανεκδότου μυθιστορίας μου).—Άθήνησι, Τΰποις Φιλόμουσου Λέσχης, Δ. Σ. Κοπίδα και Σ*** Έν οδφ 'Αθηνάς, ύπ' αριθ. 257. 1860. Είς 8ον, σ. 96. Πρβλ. αριθ. 7223, 7234 και 7844. ΒΠΘ 36166, ΕΒΣ. Ν. Φ. 249. *
Π. Σ. Συνοδινού.

Αναμνήσεις και μνήματα.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναμνήσεις και μνήματα.