8111.-'Ανάμικτα ή Φιλολογικοί τίνες και 'Αρχαιολογικά! παρατηρήσεις και έπιστασίαι επί τίνων ήτοι αμφιβόλων ή ούχι καλώς έρμηνευθέντων χωρίων τής 'Αρ- χαίας Ελληνικής Γλώσσης Ύπό Γ. Χρυσοβέργη. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοΰ τυπογραφείου «Ό Βΰζας». 1860. Είς 8ον, σ. 4 ά. ά. + 100. ΕΒΕ.ΓΛ. 735. *
Γ. Χρυσοβέργη

Ανάμικτα ή Φιλολογικοί τίνες και Αρχαιολογικαί παρατηρήσεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανάμικτα ή Φιλολογικοί τίνες και Αρχαιολογικαί παρατηρήσεις