8108.-Άλληλεθ/νές της Ευρώπης δίκαιον υπό Α. Β. Έφφτέρου. Καθη- γητού τοΰ εν Βερολίνφ Πανεπιστημίου καΐ μέλους τοΰ 'Ανωτάτου εν Πρωσσία δικα- στηρίου. Έξελληνισθέν και αύξηθέν δια σημειώσεων και παραθέσεων των αρχαίων ελ- ληνικών συνθηκών και άλλων εγγράφων. Ύπό Ιίομήδοος Κυριακού.—«Νόμος αν μη η τοΰ δντος έξεΰρεσις, ούκ εστί νόμος άλλα τυραννικόν πρόσταγμα». Πλατ. Μίνως 4. —Άθήνησιν, Έκ τοΰ τυπογραφείου της Αθηνάς. 1860. Είς 8ον, φ. 2 ά. ά.+α. ις'+ 515 + κή. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 1249, ΔΒΚ—. -*
Α. Β. Έφφτέρου

Αλληλεθνές της Ευρώπης δίκαιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αλληλεθνές της Ευρώπης δίκαιον