8093. - Χρηστομάθεια Γαλλική ήτοι Συλλογή τεμαχίων και ολοσχερών έρ- γων έκ τών αρίστων λογογράφων και ποιητών τής Γαλλίας παλαιών τε και νεωτέρων Μετά σημειώσεων έξηγητικών τοΰ κειμένου ύπό Ίω. Καρασοότσα, Καθηγητού τοΰ Β' έν 'Αθήναις Γυμνασίου. Βιβλίον φέρον την εγκρισιν τής εξεταστικής Επιτροπής 168 1859 - i860 και τοΰ 'Υπουργείου της Παιδείας. Έκδοσις Δευτέρα. Έν 'Αθήναις, Έκ τοΰ τυπο- γραφείου Σ. Κ. Βλαστού. (Κατά την όδόν Έρμου, αριθ. 212.) 1859. Κίς 8ον, σ. κς' + φ. 1 α. ά.+α. 459. Πρβλ. αριθ. 6583. ΕΒΕ. Ν. Φ. 2368. * 8094. -Χριστιανική 'Ηθική ύπό Δ. Aftvcetvo?]. Έν 'Αθήναις, τυπογραφεϊον Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. 1859. Κατά μήνα Δεκέμβριον. Είς 12ον, σ. 96. ΔΒΠ 15298, ΔΚΙ-. -* 8094 α-Χριστιανικής Διδασκαλίας μάθημα Τμήματος Β'. Ιεράς 'Ιστορίας Σύνοψις, πρώτον μεν εκδοθείσα ύπό Α. Κορα^, Νϋν δε προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων εκδοθείσα το εννατον. Ύπό Σ. Κ. Βλαστοί). Έν Αθήναις, εκ τοΰ τυπο- γραφείου Σ. Κ. Βλαστοΰ. Κατά την όδόν Έρμου, αριθ. 212. 1859. Εις 16ον, σ. 81. ΒΚΧ 10118. -Χ- 8095. Ψαλτήριον Λαοίδ τοΰ Προφήτου και Βασιλέως μετά τών ωδών. Έν Βενετία έκ τοΰ έλληνικοΰ τυπογραφείου τοΰ αγίου Γεωργίου 1859 Εις 8ον, α. 161). ΜΙΒ 2661. -*· 8096. 'Ωδή Είς την πανήγυριν της θεμελιώσεως της 'Ακαδημίας της ανεγει- ρόμενης έν 'Αθήναις παρά τοΰ φιλογενοΰς Κυρίου Σ. Σίνα. Ode pour la ceremonie de la pose des fondenients de l'Academie etablie par M. le Baron de Sina a Athe- ne*, [κάτω:] Έν 'Αθήναις, την 2 Αύγουστου 1859. Γ. Τερτσέτης άρχειοφυλαξ της Βουλής. Μψ. 0.24 Χ 0.32. Στίχοι. "Αρχ. Ουράνιο φέγγος, 'Επιστήμη θεία, 'Εσύ είς τό πλάγι τοΰ Σωτήρος ήσουν, - - - Ή γαλλική μετάφρασις tie πεζόν, ύπό Ν. Ν. ΓΕΝ—, IEEE—. -Κ- 8097. Ώδή επί τη εις Αθήνας έλεΰσει της Α. Υ. τοΰ Μεγάλου Δουκός Κων- σταντίνου, Άδελφοΰ τοΰ Αύτοκράτορος Πασών τών Ρωσσιών, 'Αλεξάνδρου τοΰ Β'. Ύπό Γ. Φινάλ^. Υπαλλήλου τοΰ υπουργείου της Δικαιοσύνης.Έγράφη τη 17 'Απρι- λίου 1859 'Ημέρα τών Γενεθλίων της Α. Μ. τοΰ Αύτοκράτορος Πασσών τών Ρωσ- σιών. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου της Αυγής. ('Οδός Άγ. Μάρκου και Μιλ- τιάδου). 1859. Εις 8ον μικρόν, σ. 46. ΔΑΚ—. * 8098.-Άγγελία. [κάτω:] Έν 'Αθήναις, την 15 Φεβρουαρίου 1860. Ό Διευ- θυντής Ν. Λραγούμ^ς. Μφ. 0.22 Χ 0.35. 'Αναγγέλλει τήν συνέχισιν ιής Πανδώρας. IEEE—. * 8099· 'Αγγελία συνδρομής εις τό σύγγραμμα δλοι εχουσι δίκαιον καί δλοι έ'χουσιν άδικον ήτοι ή αγγλική Κυβέρνησις και ό [όνιος λαός, ιστορική "Εκθεσις ύπό τοΰ Ίππότου Άνδρέοο Παπαδόπουλο» Βρετοδ Λευκαδίου Εις 8ον, σ. 8. 'Εν τέλει: Έν 'Αθήναις τή 2 'Ιανουαρίου 1860. Ή αυτή αγγελία εξεδόθη 186ο 169 ιδιαιτέρως και ίταλιστί, ένθα αναγράφεται : Έκ τοϋ τυπογραφείου Ή Φιλόμουσος Λέοχη. Συνεπώς και ή ελληνική έκδοσις της 'Αγγελίας πιθανώτατα έίετυπώθη έν τώ αΰτώ τυπογραφείφ τών 'Αθη- νών. ΛΕΥ—. -*- 8100·-"Αγγελος και Βιργινία. Δίπρακτον δράμα έκπονηθέν ΰπό Άριστέας Χ. Ήγουμενίδοο. Άθήνησι, τΰποις Π. Σουτσα και Α. Κτενά. 1860. Εις 8ον, σ. 64. ΕΕΘΣ 83, ΦΣΠ—. -W- 8101·—"Αγιος Μηνάς (Έπεισόδιον της Ελληνικής Επαναστάσεως) Ποίημα λυρικό - επικον εις άσματα τέσσαρα 'Υπό Θεοδώρου Γ. Όρφανίδοο. 'Αθήναι, Τΰποις Π. Σουτσα και Α. Κτενά. (Κατά την όδόν Άδριανοϋ). 1860. Εις 8ον, σ. η'-r 240. ΕΒΕ. Ν. Φ. 841. -* 8102.—'Αδελφοί Έπταννήσιοι. Φρικτή και άπαισία ύπήρξεν ή έντϋπωσις αυτή και άλγεινότατα διήχει ό ήχος αυτής εις πάσαν καρδίαν. Τφ Έντιμοτάτω και Φιλο- μοΰσω Δικηγόρφ Α. Θεριανφ (λεγομ. Χαβιάρω). [κάτω:] 'Ιωάννας... Λ.. . Πατρι- νός Έν Ζακύνθω τή 9. 'Απριλίου 1860. Ε. Π. Τυπογραφεΐον ό Παρνασσός, Σερ- γίου Χ. Ραφτάνη. Μφ. 0.30x0.42. Συντάκτης ό Ί«>άνν>;ς Λιογαράς. ΛΖ—. -*¦ 8103.- Αί εν τή Βουλή συζητήσεις επί τοϋ Εξωτερικοί δανείου. Άθήνησιν, Έκ τοϋ τυπογραφείου τής 'Αθηνάς. I860. Εις δον, σ. 80. ΓΕΝ. Κ. G. 652 * 8104. — Αί μεγάλαι επιστημονικά! και βιομηχανικοί ανακαλύψεις παρά τοΐς άρχαίοις και τοΐς νεωτέροις ύπό Αοοδοβίκοο Φιγίέροο. "Οπως χρησιμευση ώς βιβλίον αναγνώσεως εις τά δημοτικά Σχολεία. Μεταφρασθέν έκ τοϋ Γαλλικοϋ ύπό Α. Φατσέα, Καθηγητοϋ. (Τυπωθέν συναινέσει τοϋ ιδιοκτήτου τοϋ πρωτοτύπου) 'Αθήναι, τι'ιποις Χ. Ν. Φιλαδελφέως, (Παρά τή Πΰλη τής 'Αγοράς, 'Αριθ. 420.) 1860. Εις 8ον, σ. η'+l α. ά. + 320. ΕΒΕ. Φ. Ε. 864'-, ΙΜΚ—, ΦΣΠ—. * 8105.-ΑΙ περιπέτειαι ενός "Ελληνος, διήγημα ιστορικόν πρωτότυπον ύπό Γ. Φλέσα, φοιτητοϋ τής νομικής σχολής. 'Αθήναι. Τΰποις Π. Σουτσα και Α. Κτενά. (Κατά τήν όδόν Άδριανοϋ). 1860. Εϊς 8ον, α. ζ'+ 64. ΛΕΥ—. -«- 8106.—'Ακολουθία και βίος τοϋ αγίου ίερομάρτυρος και ϊσαποστόλου Κοσμά Τοϋ εν 'Αλβανία μαρτυρήσαντος έν ετει 1779. κατά μήνα Αϋγουστον. Συντεθεΐσα χά- ριν ευλάβειας και τϋποις έκδο{)εΐσα κόποις και αναλώμασι Θωμά Α. ΙΙασχίδοο. Έν Βουκουρεστίοις, έκ τής Τυπογραφίας Νήφωνος μητροπολίτου. 1860. Εις 4ον, σ. 18, μετά τής εικόνος τοΰ αγίου, εκτός κειμένου. ΒΚΧ 7831. 4. * 8107.-'Αλέξιος ή αί τελευταίοι ήμέραι τών Ψαρρών ιστορικόν διήγημα Άγ- 22 γελικής Πάλλη μετοίφρασις 2πορίδ<ονος Μβνδίνο*). "Εν Ζακυνθω εκ τοΰ τυπογρα- φείου «Ή Αυγή» 1860. Είς δον, σ. 45. ΑΖ-. *

Χρηστομάθεια Γαλλική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χρηστομάθεια Γαλλική