8092. 1859. Τα κάλανδα τοΰ διανομέως τής Φωνής τοΰ 'Ιονίου προς τους Κυρίους Συνδρομητάς. [κάτω:] 1 'Ιανουαρίου 1859. Νικόλαος Κοντόγιωργας Διανο- μεύς τής «Φωνής τοΰ Ιονίου» Τυπογραφεΐον «ή Αυγή». Μφ. 0.31 Χ 0.48. IEEE—, -*
Νικόλαος Κοντόγιωργας

Τα κάλανδα του διανομέως της Φωνής του Ιονίου προς τους Κυρίους Συνδρομητάς.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα κάλανδα του διανομέως της Φωνής του Ιονίου προς τους Κυρίους Συνδρομητάς.