8090.-1859 Νέον έτος. Γερομανώλης διανομεύς τής Αυγής Τοις φιλομουσοις, φιλοτίμοις, και φιλοδώροις συνδρομηταΐς αυτής χαίρειν. * Μφ. 0.24x0.31. Στίχοι. ΓΕΝ—. *

Νέον έτος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νέον έτος.