7815. - Γραμματική ελληνική συνερανισθεΐσα Κατά τό 'Από 23 'Ιουλίου 1856 Β. διάταγμα διά τά δημοτικά σχολεία υπό 'Αδαμάντιο» Ίωαννέδοο νομαρχ. δημοδι- δασκάλου Και ίππότου τού βασιλ. τάγματος τοΰ Σωτήρος.—«Την Γραμματικήν - - - και μάλα προσηκόντως». (Διοδ. Σικ. IB. 13).—Έν Καλάμαις, εκ της τυπογραφίας Δ. Δημητριάδου. 1859 Είς 8ον, σ. 104. Ό τίτλος επί τοΰ εξωφύλλου διάφορος, δν βλ. κατωτέρω υπ' αριθ. 7854. ΕΒΕ. ΓΑ. 1825 και ΠΑΙΔ. 1060, ΓΕΝ. Sc. L. 120. *

Γραμματική ελληνική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική ελληνική