7813 - Γεωπονικόν έγχειρίδιον ήτοι διδασκαλίαι και κανόνες τοΰ φυτικού βασιλείου, Συλλεχθεϊσαι εκ διαφόρων αρχαίων τε και νέων, Ελλήνων τε και Ευρω- παίων, φυσικοϊστορικών τε και βοτανικών συγγραφέων Παρά Ξ. Γ. Α. Έν Κωνσταν- τινουπόλει. Έκ τοΰ τυπογραφείου Ε. Λαζαρίδου. (Έν Γαλατςί οδός Γενί-Τζαμί αριθ. 23). 1859. Είς 8ον, σ. 216, μετά τριών πινάκων. ΒΠΘ 176314, ΜΒΑ 1176, ΜΞΗ 1968.
Ξ. Γ. Α.

Γεωπονικόν εγχειρίδιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γεωπονικόν εγχειρίδιον