7810. - Γαριβάλδου βίος, νηπιότης, ήθη και στρατιωτικά ανδραγαθήματα. Έκ τοϋ Γαλλικοΰ υπό * * * Μ- Έν 'Αθήναις, Τΰποις Γεωργίου Καρυοφΰλλη (Κατά την οδόν Νικία αριθ. 74). 1859 Είς 16ον, σ. 84. ΒΠΘ 9382, ΛΕΥ—, ΧΣΤ—. -*
* * *

Γαριβάλδου βίος,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γαριβάλδου βίος,