7809. - Βίος «αϊ θάνατος τοϋ Σωκράτους, έκ τοΰ Γαλλικοΰ εις την ήμε- τέραν φωνήν μεταφρασθέντα και σημειωσεσιν έπαυξηθέντα και εκδοθέντα υπό Γεδεών Φ. 'Ιεροδιακόνου Τριτοετοϋς Φοιτητοϋ τής έν τφ Όθωνείω Πανεπιστημίω Φιλοσοφι- κής Σχολής.—«Και γάρ το μεμνήσθαι Σωκράτους------πάντων ήδιστον.» Φαίδ.—Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τής Λακωνίας Κάτωί)ι τοΰ 'Αγίου Νικολάου τοΰ Ραγ- καβά 'Οδός Αϊγέως αριθ. 906. 1859. Είς 8ον, α. κδ' + 158. ΕΒΕ.Ε.Φ. 11410. *
ΓεδεώνΦ. 'Ιεροδιακόνου

Βίος και θάνατος του Σωκράτους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βίος και θάνατος του Σωκράτους