7808 - Βιολέττα Βαλερύ ή ή άποπεπλανημένη. Δράμα εις τρεις πράξεις έκ τοΰ ίταλικοϋ υπό Δ. Ν. Λυμπερίου.Έν Έρμουπόλει, τΰποις Νικολάου Βαρβαρέσου. 1859. Είς 8ον, σ. 43. *
Δ. Ν. Λυμπερίου

Βιολέττα Βαλερύ ή η αποπεπλανημένη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βιολέττα Βαλερύ ή η αποπεπλανημένη