7807· - Βίοι τών επισήμων στρατιωτικών ανδρών τής 'Αρχαίας 'Ελλά- δος Έρανισθέντες έκ τών αρχαίων πηγών και εκδοθέντες υπό Έμ. Γεωργίοο. Έν 'Αθήναις τϋποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. 1859. Είς 8ον μικρόν, σ. 4 α. ά. + 128. Βίοι δεκατριών ανδρών. ΔΒΠ 28362. -*

Βίοι των επισήμων στρατιωτικών ανδρών της Αρχαίας Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βίοι των επισήμων στρατιωτικών ανδρών της Αρχαίας Ελλάδος