7806. - Βιογραφία τοϋ Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Κυρίλλου, [έν τέλει: ] Ιερουσαλήμ και εν Κων)νουπόλει εν έ'τει 1859. Εις 8ον, σ. 25. Κατά του Πατριάρχου. AAJJOgty ΓΕΝ. theol. 2607, ΛΟΒ.Α 2/1ΙΙ. -*
Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Κυρίλλου

Βιογραφία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βιογραφία