7805 - Βιβλιοπωλεΐον Α. -. Άγαπ^τοδ. Έγκεκριμένον Γενικόν Τιμολόνιον τών εν χρήσει εις τά Δημοτικά και Ελληνικά σχολεία Βιβλίων Διδακτικών και 'Ανα- γνωστικών και τών εις τά Δημόσια και Δημοτικά Γραφεία Βιβλίων Λογιστικών, Εκ- κλησιαστικών, ιστορικών, Δικαστικών κλπ. Τών εκδοθέντων εν Πάτραις υπό Άγαπη- τοΰ Σ. Άγαπητοϋ. Έν Πάτραις, 1859. Τυπογραφεΐον οδός Μαιζώνος (πλησίον Λα- τινικής Εκκλησίας) Βιβλιοπωλεΐον οδός Μαιζώνος (πλησίον Ευαγγελιστρίας) Άγαπη- τοϋ Σ. 'Αγαπητοϋ. Εις 16ον, σ. 32. Κατά φιλικήν άνακοίνΜοιν τοΰ χ. Α. Παπασταόρου, έν Τερψιθέα Ναυπακτίας. *-

Γενικόν Τιμολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γενικόν Τιμολόγιον